Opgraving Aalst Rozendreef afgerond met boeiende resultaten

Tijdens de afgelopen zomermaanden voerde SOLVA in opdracht van de stad Aalst archeologisch onderzoek uit langsheen de Oude Abdijstraat en de Rozendreef te Aalst, naar aanleiding van de aanleg van het speelbos ‘Ten Rozen’.

De opgravingen brachten de resten van een nederzetting uit de late bronstijd (1050 tot 800 voor Christus) aan het licht. Over de leefgemeenschappen uit deze periode is voor onze regio nog maar bitter weinig gekend. Het onderzoek leverde hierdoor interessante nieuwe informatie op.

De nederzetting was gelegen op de flank van de Mijlbeek op een vrij hooggelegen plaats in het landschap. Op vijf verschillende plaatsen vonden de archeologen de sporen terug van waar ooit houten woonhuizen waren opgetrokken. In de onmiddellijke omgeving van deze woonhuizen troffen ze ook voorraadkuilen (‘silo’s’) aan en kleine houten gebouwtjes voor de opslag van goederen (‘spiekers’).

Daarnaast bracht het onderzoek ook nog belangrijke informatie boven voor de geschiedenis van de abdij Ten Rozen. Van deze Cisterziënzerinnenabdij, gesticht in de 13de eeuw, is vandaag niets meer te zien. De abdij kende een lange voorspoedige periode, maar werd op het einde van de 16de eeuw geplunderd en platgebrand tijdens de godsdienstoorlogen. Het klooster zou in het eerste kwart van de 17de eeuw hersteld worden. Op het einde van de 18de eeuw werd het klooster bij decreet opgeheven en verkocht.

Tijdens de opgravingen kwamen er maar liefst drie baksteenovens aan het licht. Twee  van de drie daarvan hebben gediend bij de bouw van de abdij in de late middeleeuwen. De derde oven staat wellicht in verband met de heropbouw van het klooster. Door hun zéér goede bewaring zullen de ovens veel informatie opleveren over de baksteenproductie die hier heeft plaats gevonden (brandstof, grondstof voor de bakstenen, type baksteen, oventypes, stapelmethoden,…).

Wordt zonder twijfel vervolgd.