Provinciale prijzen voor Geschiedkundig onderzoek 2015 en 2016

 

In 2015 schreef het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen in de brede sector van het geschiedkundige onderzoek twee prijzen uit, meer precies de jaarlijkse prijs voor geschiedenis en de driejaarlijkse prijs voor kunstgeschiedenis en archeologie. Het is nuttig de laureaten even kort voor te stellen en meteen een warme oproep te lanceren voor de prijzen die in 2016 worden uitgeschreven.

Provinciale prijs voor geschiedenis 2015

Voor deze editie konden ook doctorale en masterscripties meedingen. In de pare jaren, dus in 2016, wordt uitsluitend de vrucht van onbezoldigd historisch onderzoek toegelaten. Het provinciebestuur wil op die manier het geschiedkundige onderzoek dat vorsers in hun vrije tijd verrichten actief stimuleren. Voor de prijs 2015 werden drie inzendingen genoteerd. Die werden beoordeeld door de professoren Inge Brinkman, Jos Monballyu, Rik Opsommer, Etienne Rooms en Eva Schandevyl.

Op hun unanieme voorstel kende de deputatie de provinciale prijs voor geschiedenis toe aan dr. Joke Verfaillie voor haar studie: Au Cœur de la Cour: een analyse van de organisatie en het personeel van de griffie van de Raad van Vlaanderen (1386-1795).

Joke Verfaillie is als rijksarchivaris in Gent uitzonderlijk goed geplaatst om door te dringen in het reilen en zeilen van het belangrijkste rechtscollege in het ancien régime: de Raad van Vlaanderen. De aandacht ging uit naar de samenstelling en de werking van de griffie. In een verhelderend betoog krijgen we inzicht in de organisatie en werking van de Raad van Vlaanderen en ook in de personen die de griffie bemanden. De prosopografie vormt beslist een meerwaarde. De auteur bestrijkt in haar onderzoek maar liefst vier eeuwen geschiedenis. Anders dan misschien verondersteld wordt, is de studie verbazend toegankelijk en vlot geschreven. Het acribische monnikenwerk leidde tot een naslagwerk dat ongetwijfeld vele historici en heemkundigen zal helpen in hun onderzoek.

Gravensteen

Voormalig griffiegebouw, Gravensteen, Gent.

Driejaarlijkse prijs voor Kunstgeschiedenis en Archeologie

Naar deze prijs dongen vier studies mee, die gewikt en gewogen werden door de professoren Wim De Clercq, Marjan Sterckx, Dries Tys en door Elsje Janssen en Staf Vos.

Steunend op het unanieme juryvoorstel kende de deputatie de provinciale prijs voor kunstgeschiedenis en archeologie toe aan dr. Evelien Jonckheere voor haar studie: Grand Théatre. Café-concert en variététheater in Gent (1880-1914).

Voor het eerst in Vlaanderen bestudeert Evelien Jonckheere de populaire theatervormen zoals variété en het café-concert. Die populaire cultuur- en ontspanningsvormen plaatste ze naast de beleving van het Grand Théatre. In een zwierige en innemende stijl belicht zij de spanning en het verschil in de perceptie tussen de officiële en de populaire cultuurvormen. Het Grand Théatre werd geassocieerd met aandacht, het café-concert werd beschouwd als verstrooiing en daartussenin bevond zich het variététheater. De laureate plaatst die aandachtspanning binnen de context van Gent, een provinciale industriestad, in de periode 1880-1914. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de psychologische ontwikkelingen tijdens de belle époque en de vernieuwende kunststromingen in het begin van de twintigste eeuw.

nieuw cirkus

Het nieuwe circus in Gent.

Provinciale prijzen in 2016: geschiedenis, genealogie en volkskunde

In 2016 schrijft het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen drie prijzen uit voor historisch onderzoek: de jaarlijkse prijs voor geschiedenis, de tweejaarlijkse prijs voor genealogie voor familiegeschiedenis en de driejaarlijkse prijs voor volkskunde.

Voor de jaarlijkse provinciale prijs voor geschiedenis kunnen wetenschappelijk verantwoorde studies over een geschiedkundig onderwerp ingezonden worden. Let wel in deze editie zijn gepubliceerde doctorale scripties en door bezoldigde historici geschreven en gepubliceerde werken uitgesloten.

De tweejaarlijkse prijs voor genealogie is in 2016 gereserveerd voor genealogische bronnenstudies. Familiegeschiedenissen kunnen voor die prijs niet ingezonden worden.

Naar de driejaarlijkse prijs voor volkskunde kunnen wetenschappelijk verantwoorde studies over een volkskundig onderwerp meedingen.

De in te zenden studies zijn in het Nederlands geschreven. Ook wetenschappelijk verantwoorde artikels kunnen meedingen. De werken zijn door één of maximaal twee auteurs geschreven. Wie in Oost-Vlaanderen geboren is of vijf jaar in de provincie woonachtig is kan deelnemen. Ook niet-Oost-Vlamingen kunnen naar de prijs meedingen indien het onderwerp van hun studie handelt over een onderwerp dat betrekking heeft op Oost-Vlaanderen, of een deel ervan. Studies die integraal online zijn gepubliceerd en door iedereen vrij geconsulteerd kunnen worden, voldoen aan de publicatievoorwaarde.

Wie wenst deel te nemen bezorgt uiterlijk op 15 april 2016 zes exemplaren (gedrukt of getypt, ook indien de publicatie integraal online raadpleegbaar is) van zijn/haar studie aan de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, dienst Erfgoed, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.

De studies worden door een jury beoordeeld. De deputatie beslist over de toekenning van de prijs. Aan elk van de prijzen is een bedrag van € 5.000 verbonden. Indien de prijs niet toegekend wordt, kan een bijzondere vermelding verleend worden, waarvoor een bedrag van € 1.750 beschikbaar is. Het is ook mogelijk dat een prijs niet wordt toegekend.

Voor meer inlichtingen en het reglement kunt u terecht op deze link http://www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/cultuur/cultuurprijzen/index.cfm of neemt u contact op met de provinciale dienst Erfgoed, t.a.v. Ignace Van Driessche, beleidsmedewerker geschiedenis, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent, 09-267 72 62.